MÀU MẮT BOM PEARL PARTY EYE GLITTER - 02 SPARKLING CHAMPAGNE
 MÀU MẮT BOM PEARL PARTY EYE GLITTER - 02 SPARKLING CHAMPAGNE
 MÀU MẮT BOM PEARL PARTY EYE GLITTER - 02 SPARKLING CHAMPAGNE
 MÀU MẮT BOM PEARL PARTY EYE GLITTER - 02 SPARKLING CHAMPAGNE